top heb

מבנה לימודים ותנאי קבלה - מידע כללי על החוג

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
החוג ללימודי ארץ ישראל בנוי במתכונת המקובלת של לימודים אזוריים (Area studies) רב תחומיים. במסגרת תכנית הלימודים מעניק החוג לתלמידיו ידע בהכרת הארץ, הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת הדורות ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר. במוקד תשומת הלב של החוג מצויים העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי.

מבנה הלימודים

לימודים במסלול חד חוגי - 

לימודים במסלול דו חוגי 

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה. לפרטים נוספים אתר האוניברסיטה 
על המועמדים להמציא אישור רפואי, המעיד על כושרם להשתתף בסיורים.


תואר ראשון - מסלול דו-חוגי

תואר ראשון - מסלול דו-חוגי

 

מבנה הלימודים
תוכנית הלימודים לתואר ראשון במסלול דו חוגי מחולקת ללימודים  בשני חוגים
הלימודים בחוג ללימודי ישראל מסתכמים  ב–60 נקודות זכות (נ"ז), והיא כוללת 64 שעות שבועיות סמסטריליות (שש"ס), ובנוסף סיורים ועבודות שדה. התוכנית מורכבת ממספר סוגי קורסים: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת), קמפוס ו סמינריון. מתוך 60 נ"ז לתואר, ניתן לצבור עד 12 נ"ז בחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח (קורסי דרג 2 ו–3 ), באישור אקדמי של ראש התכנית (כולל נ"ז של אשכולות הלימודים משנת תש"פ)

סיורים
על התלמיד להשתתף ב–8 עד 10 ימי סיור, במשך 3 שנות לימודיו.  סיורים שנערכו בחוגים אחרים לא ייחשבו (אלא במקרים חריגים ולפי אישור מוקדם של יועץ ב"א).


תואר ראשון - מסלול חד-חוגי

תואר ראשון - מסלול חד-חוגי

תנאי קבלה


א.   מועמדים עם סכם של 565 ייפנו לראש החוג לראיון
ב.    ביוזמת ראש החוג, אשר יזמן לראיון אישי מועמדים שנרשמו לחוג והשיגו ציון גבוה במיוחד בבחינת הכניסה הפסיכומטרית. לאחר הראיונות, שיתקיימו בחופשת הקיץ הקודמת לשנה"ל הראשונה, תפורסם רשימת   
       התלמידים שהתקבלו למסלול זה.

ב.   תלמידים שסיימו בהצלחה את שנת הלימודים הראשונה של לימודיהם בחוג (ובחוג נוסף באוניברסיטה) ועברו סף כניסה, שייקבע מפעם לפעם ע"י ועדת ההוראה החוגית, יוכלו להצטרף למסלול החד חוגי. 

מבנה הלימודים
1.   בנוסף ללימודים הנדרשים במסלול הדו–חוגי (בהיקף 60 נ"ז) ילמד התלמיד במסלול החד–חוגי קורסים בהיקף של 14 נ"ז  בחוג לפי הפירוט הבא:

      2 שו"ת (4 נ"ז)
      סמינריון (6 נ"ז)

2. כן ילמד התלמיד, לפי כללי האוניברסיטה, בנוסף ללימודי החוג עוד שני מקבצים או שלושה בהיקף כולל של 46 נ"ז.

סיורים
תלמיד המסלול החד–חוגי יהיה חייב בהיקף רחב יותר של סיורים לימודיים: 10-15 ימי סיור במשך שלוש שנות לימודיו.

 

תכנית לימודים למורי דרך מסלול דוחוגי
החוג ללימודי ישראל מציע תוכנית למורי דרך מוסמכים בשיתוף עם החוג לגיאוגרפיה,עם
החוג ללימודים הרבתחומיים, ארכיאולוגיה ועוד . הלימודים בתוכנית זו מקבילים במתכונתם ללימודים הכלליים בחוג
למעט שעות הלימוד ומשך הלימודים.
בעלי רשיון מורה דרך פטורים ממבחן פסיכומטרי, אך עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים

 
תנאי קבלה
תעודת מורי דרך מטעם משרד התיירות
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג
(לתנאי קבלה הנוגעים למועמדים בני 30 ומעלה ראו באתר המחלקה להרשמה:
http://harshama.haifa.ac.il

התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים לתואר ראשון

התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים
במסגרת החוג ללימודי ישראל תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג ללימודי ישראל ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.
 
פרטים נוספים באתר התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים
http://dighum.haifa.ac.il/index.php/he/ 
ובדף הפייסבוק:  http://dighum.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית:
ד"ר משה לביא, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
פרופ' צבי קופליק, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע:  http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים.