top heb
top heb

מסלול ידיעת הארץ

מסלול ידיעת הארץ (תו תקן)

תכנית לימודים – ידיעת הארץ

מסלול דו חוגי — תכנית ידיעת הארץ לבעלי תעודת ״תו תקן״

החוג ללימודי ישראל מציע מסלול דו–חוגי המיועד למדריכים בעלי הכשרת ״תו תקן״.
הלימודים במסלול זה נמשכים בין שנתיים לשנתיים וחצי ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) ביום אחד בשבוע — יום ג׳. המסלול המוצע משותף עם החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, או עם החוג לארכיאולוגיה, או עם החוג ללימודים רב– תחומיים, ומטרתו להרחיב את הבסיס המקצועי והידע בתחומי עיסוקם של המדריכים, ולאפשר להם לזכות בתעודה אקדמית לצד רישיון העיסוק כמדריך תו תקן.
תכנית הלימודים הדו חוגית כוללת הכרה פרטנית ב–24 נקודות זכות מתוך 120 נקודות לתואר ראשון מלא. (עד 12 נ״ז בחוג ללימודי ישראל).

מבנה הלימודים ותשלום שכר הלימוד בתכנית למדריכי תו תקן
תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג מסתכמת בלימוד 48 נקודות זכות (נ״ז), והכרה פרטנית של עד 12 נ״ז על קורסים מתכנית תו תקן. התשלום לשכר הלימוד הוא שכר לימודים מלא (נא להסתכל בתקנון שכר לימוד תואר ראשון — הכרות).
קורסי חובה: בשנה א׳ יילמדו 2 שיעורי מבוא חובה בהיקף של 4 נ״ז, לפי הפירוט הבא: הדרכה מתודולוגית המורכב מקורס אוריינות מידע מתוקשב (2 נ״ז) והדרכה מתודולוגית (2 נ״ז); בנוסף, ילמד התלמיד עוד 3 שיעורי מבוא לפי בחירתו בהיקף של 12 נ״ז.
קורסי בחירה — התלמידים יבחרו קורסים מדרג 1 ו– 2 (קורסי מבוא; שו״ת וקמפוסים) בהיקף כולל של 16 נ״ז, מתכנית הלימודים של החוג או קורסים במסגרת אשכולות הלימוד הנלוות.
סמינריונים: 2 סמינריונים, בתנאי שהתלמיד סיים חובת לימודי אנגלית.

מבנה הלימודים לתואר ראשון ותנאי קבלה

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

החוג ללימודי ארץ ישראל בנוי במתכונת המקובלת של לימודים אזוריים (Area studies) רב תחומיים. במסגרת תכנית הלימודים מעניק החוג לתלמידיו ידע בהכרת הארץ, הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת הדורות ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר. במוקד תשומת הלב של החוג מצויים העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי.
בחוג ללימודי ישראל קיימות מספר תכניות לימודים מיוחדות, כמו תכנית לתואר ראשון למורי דרך; תכנית ידיעת הארץ (לבעלי תעודת תו תקן) ועוד

מבנה הלימודים

לימודים במסלול דו חוגי 
תוכנית הלימודים לתואר ראשון במסלול דו חוגי מחולקת ללימודים  בשני חוגים
הלימודים בחוג ללימודי ישראל מסתכמים  ב–60 נקודות זכות (נ"ז), והיא כוללת 64 שעות שבועיות סמסטריליות (שש"ס), ובנוסף סיורים ועבודות שדה. התוכנית מורכבת ממספר סוגי קורסים: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת), קמפוס ו סמינריון. מתוך 60 נ"ז לתואר, ניתן לצבור עד 12 נ"ז בחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח (קורסי דרג 2 ו–3 ), באישור אקדמי של ראש התכנית (כולל נ"ז של אשכולות הלימודים משנת תש"פ)
סיורים: 
על התלמיד להשתתף ב–8 עד 10 ימי סיור, במשך 3 שנות לימודיו.  סיורים שנערכו בחוגים אחרים לא ייחשבו (אלא במקרים חריגים ולפי אישור מוקדם של יועץ ב"א).

לימודים במסלול חד חוגי 
בנוסף ללימודים הנדרשים במסלול הדו–חוגי (בהיקף 60 נ"ז) ילמד התלמיד במסלול החד–חוגי קורסים בהיקף של 14 נ"ז  בחוג לפי הפירוט הבא:
      2 שו"ת (4 נ"ז)
      סמינריון (6 נ"ז)
 כן ילמד התלמיד, לפי כללי האוניברסיטה, בנוסף ללימודי החוג עוד שני מקבצים או שלושה בהיקף כולל של 46 נ"ז.
סיורים: תלמיד המסלול החד–חוגי יהיה חייב בהיקף רחב יותר של סיורים לימודיים: 10-15 ימי סיור במשך שלוש שנות לימודיו.


תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה. לפרטים נוספים אתר האוניברסיטה    ומידע למועמד לתואר ראשון באתר החוג.
על המועמדים להמציא אישור רפואי, המעיד על כושרם להשתתף בסיורים.

 כל תלמיד תואר ראשון באוניברסיטה חייב ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים דרג 3.
מועמד אשר לא נבחן בבחינה הפסיכומטרית חייב להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית לשם סיווג לרמות.
 
  • בכל מקרה של אי התאמה בין המפורסם בשנתון האוניברסיטה לבין המפורסם באתר החוג יהיה שנתון האוניברסיטה המסמך הקובע. 
  • על פי תקנון התואר הראשון - תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את לימודיו בחוג, בתקופת הלימודים התקנית.b3
b6
b2
b5
b1
b4