top heb

עמיתי הוראה

ועדות בעלי תפקידים בחוג
ועדת דוקטוראט:
ועדת דוקטוראט: ד"ר ירון פרי (יו"ר), פרופ' גור אלרואי, פרופ' יחיעם ויץ, ד"ר משה נאור, פרופ' אריה קופסקי.
ועדת מ"א:
ד"ר אסף זלצר יו"ר), ד"ר יהודית ברונשטיין, פרופ' אפרים לב, ד"ר משה נאור, ד"ר נורית שטובר.
ראש החוג: פרופ' אריה קופסקי
יו"ר ועדת דוקטוראט: ד"ר ירון פרי
יו"ר ועדת מ"א: ד"ר אסף זלצר
יועץ ב"א: ד"ר נורית שטובר
מרכז קמפוס מ"א: פרופ' יוסי בן ארצי

ד"ר אסתר ינקלביץ עמיתי הוראה 04-0000000 פנימי:0000
ד"ר ענת קדרון עמיתי הוראה 04-0000000 פנימי:0000
ד"ר אורלי מזרחי עמיתי הוראה
ד"ר גליה השרוני עמיתי הוראה
ד"ר שלי-אן פלג עמיתי הוראה
ד"ר גיל גורדון עמיתי הוראה