top heb

התמחות במדעי הדתות

התמחות במדעי הדתות

מטרת התוכנית
מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות,  להקנות לתלמידים את ידיעת הבעיות, המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת, הן על ידי  לימודים שיטתיים והשוואתיים והן על ידי לימודי התמחות. התוכנית נועדה להביא בפני
תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות המחקריות של דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחת הדיסציפלינות והכנה לקראת מחקר בתחום בו בחרו. התוכנית תעודד חשיפה למגוון רחב של מערכות דתיות, בעבר ובהווה, ולעולמן החברתי, הרוחני, הריטואלי
והחוויתי, כדי לאפשר לתלמידיה הבנה רחבה ומעמיקה ככל האפשר של התופעה הדתית בכללותה.

תנאי הקבלה
1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו״ל בציון סופי של 76 לפחות.
2. מועמדים אשר יידרשו להשלים קורסים ינותבו ללימודי השלמה בהיקף אשר ייקבע ע״י יועצי התכנית וועדת המ״א, בהתאם ללימודים הקודמים של המועמד. יש להשיג ממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה על מנת להמשיך בלימודי התואר השני.
3. תלמידים המתקבלים לתוכנית במסלול א' )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה( ואינם שולטים בשפת המקורות )יוונית, לטינית, וכו'( של תחום התמחותם ברמת מכינה, יידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א', ולהשיג ציון של 80 לפחות  כתנאי מעבר לשנה ב'.

תכנית הלימודים
א. שני קורסי ליבה בהיקף 8 שש"ס מתוך הקורסים הבאים )כל אחד 4 שש״ס(:
מבוא למדעי הדתות 
פסיכולוגיה של הדת
מבוא לפילוסופיה של הדת
סוגיות בפילוסופיה של הדת
טבע האלוהות
ב. קורסי ליבה מתוך כלל לימודי הבחירה בתחום התמחות בהיקף 20-12 שש"ס(בהתאם לחוג הלימודים אליו רשום התלמיד ובהתאם למסלול הלימודים)  עפ״י  הנושאים הבאים:
דתות המזרח הקרוב הקדום (החוג למקרא)
דתות העולם היווני-רומי (החוג להיסטוריה כללית)
נצרות (החוג להיסטוריה כללית)
דתות הודו וסין (החוג ללימודי אסיה *)
דתות פרה – קולומביאניות (החוג להיסטוריה כללית)
יהדות (החוג לתולדות ישראל)
אסלאם (החוג להיסטוריה של המזה״ת)
ג. קורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח או מדעי החברה בהיקף 4-12 שש"ס (בהתאם
למסלול הלימודים)
מבנה הלימודים
לימודי התכנית יתקיימו בשני מסלולים:
1. מסלול א' - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) - סה״כ 32 שש״ס*
2. מסלול ב' - כולל עמידה בבחינת גמר - סה״כ 36 שש״ס
*סטודנטים במסלול א' שאינם שולטים בשפת המקור הקשורה למחקרם (יוונית, לטינית  וכו') ברמת מכינה, ידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א', ולהשיג ציון של
80 לפחות כתנאי מעבר לשנה ב'. בנוסף מחויבים הסטודנטים בלימודי שפה זרה מודרנית
בהתאם לתחום ההתמחות (עדיף צרפתית או גרמנית) ברמת מתקדמים בהיקף של 8 שש״ס.משך הלימודים
התוכנית תתפרש על שתי שנות לימוד )ארבעה סמסטרים( במסלול ב' ושנת לימודים נוספת לצורך השלמת עבודת הגמר המחקרית )תזה( במסלול א'.
בסיום התואר תוענק תעודת מוסמך בחוג בו למד הסטודנט עם ספח התמחות בלימודי מדעי הדתות.

מבזקים

ברכות לסיום סמסטר ב מעודכןשלום רב
קורסי הקיץ כולם יתקיימו במתכונת של למידה מקוונת/ מתוקשבת

ניתן לשלוח דוא"ל ונשתדל לענות בהקדם
flimor@univ.haifa.ac.il

בברכת למידה טובה ומהנה, ובריאות טובה