top heb

תוכניות מיוחדות למ.א - התמחות במלחמה ושלום

התמחות במלחמה ושלום

התכנית תבחן את מכלול ההקשרים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים, המשפטיים,  הצבאיים והדיפלומטיים המשתנים של מלחמה ושלום באירופה, בארצות הברית, במזרח  אסיה ובמזרח התיכון. לצד המימד הגלובלי יושם דגש על תהליכי מלחמה ושלום בארץ
ישראל/פלסטין כמקרה בוחן.
בתכנית יידונו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, מלחמות אזרחים, ועידות שלום ובתי משפט בינלאומיים. התכנית נותנת ביטוי לגישות מחקריות המתפתחות בשני העשורים האחרונים בתחום הדיסציפלינה ההיסטורית בכל הקשור לחקר תופעות השלום והמלחמה.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת על-ידי החוג אליו נרשם התלמיד אחד החוגים ההיסטוריים השייכים לביה"ס להיסטוריה( והרשות ללימודים ) מתקדמים.
בוגרים שאינם בעלי תואר באחד החוגים להיסטוריה, יעברו ועדת קבלה בחוג אליו נרשמו והיא שתקבע את הצורך בלימודי השלמה ואת היקפם.

מבנה לימודים
תכנית הלימודים תורכב מקורסים המועברים בתוך החוגים השייכים לביה"ס להיסטוריה (היסטוריה כללית, היסטוריה של ע"י, לימודי ישראל, היסטוריה של המזה"ת, לימודי אסיה,
תולדות האמנות) ; קורסים ייחודיים במסגרת ביה"ס להיסטוריה וקורסים המתקיימים  בחוגים אחרים באוניברסיטה.
לתכנית יהיו שני מסלולים:
מסלול א' הכולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ועבודת תיזה 32 שש"ס
מסלול ב' הכולל כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות ובחינת גמר 36 שש"ס
שתי התכניות תכלולנה ארבעה אשכולות לפי הפירוט הבא:
מסלול א'
אשכול חובה - 2 קורסים בהיקף של 8 שש"ס
אשכול חוגי - קורסים בהיקף של 10 שש"ס
אשכול תמאטי - קורסים בהיקף של 8 שש"ס
אשכול בחירה - קורסים בהיקף של 6 שש"ס
סה"כ 32 שש"ס


מסלול ב'
אשכול חובה - 2 קורסים בהיקף של 8 שש"ס
אשכול חוגי - קורסים בהיקף של 12 שש"ס
אשכול תמאטי - קורסים בהיקף של 8 שש"ס
אשכול בחירה - קורסים בהיקף של 8 שש"ס
סה"כ 36 שש"ס

שקלול הציונים
מסלול א': מסלול ב':
עבודת גמר מחקרית (תזה) %50 בחינה %30
אשכול חובה %10 אשכול חובה %12
אשכול חוגי %16 אשכול חוגי %18
אשכול תמאטי %14 אשכול תמאטי %28
אשכול בחירה %10 אשכול בחירה %12
סה"כ %100
התלמידים שיעמדו בכל המטלות והחובות בתכנית הלימודים עם התמחות ב"מלחמה ושלום", יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה בחוג להיסטוריה של המזה"ת ויקבלו
ספח נוסף המציין את תחום ההתמחות שבו למדו.