top heb

אוצרות מורשת

מטרת התכנית להכשיר את העוסקים בתחום המוזיאונים, אתרי המורשת והארכיונים לחשיבה ביקורתית על מעשה האוצרות והפעילות המתבצעת באתרים, כל זאת במטרה לסייע בידם להתאימם למציאות העיצובית, חינוכית ותרבותית של זמננו. העיסוק באופן 
ביקורתי בנושאים השונים ייעשה במטרה לעודד את המחקר ולהעשיר את העשייה השוטפת ברעיונות ותיאוריות.
לפרטים נוספים
התכנית כוללת שישה קורסי חובה העוסקים באופן ישיר בתחום ההתמחות וקורסי בחירה נוספים מתוך היצע הקורסים של החוג.
הערות: ועדת הקבלה החוגית רשאית לקבוע מכסות קבלה או להגביל את מספר המתקבלים במועד מסוים. התכנית מיועדת לאנשים העובדים במוזיאונים, אתרי מורשת וארכיונים בעלי תואר ראשון )לפחות( באחד מהתחומים הבאים: לימודי ארץ ישראל; היסטוריה; גאוגרפיה; ארכיאולוגיה ועוד(; הקבלה ללימודים בתכנית מותנית בראיון קבלה. מועמדים ללא רקע והשכלה מתאימה יידרשו ללימודי השלמה, אשר ייקבעו בהתאם לרקע האקדמי שלהם. הקבלה לחוג ללימודי מ“א שלא בהתאם לתנאים המפורטים
מותנית באישור ועדת המ“א החוגית