top heb

דף הבית - מידע כללי על החוג

חוג ללימודי ישראל הוא חוג רב-תחומי אשר נקודת המוצא שלו הינה המרחב הארצישראלי וההתרחשויות השונות שחלו בו במהלך הדורות, על היבטיהן השונים.
הלימודים עוסקים בהיסטוריה (במובנה הרחב) של העמים ושל הגורמים אשר פעלו, חיו ועודם חיים בארץ - ישראל ובמדינת ישראל, בתחומי הגיאוגרפיה הפיסית, הגיאוגרפיה ההיסטורית, הגיאוגרפיה החברתית- כלכלית, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, התרבות החומרית ומדע המדינה. 
החוג ללימודי ישראל מרכז בתוכו את העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי. 
החוג ללימודי ישראל הוקם, איפוא, כמסגרת של "לימודים אזוריים" (Studies Area)
המבקשים להעניק ללומד בהם את אשר לא יוכל לקבל בחוגים אחרים: הכרת הארץ, הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת הדורות, ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר.
 
כללי
טופס הגשת עבודות
*נדרש עבור הגשה של כל עבודה

טופס ערעור על ציון

 הודעות
קול קורא - מלגת שפינוזה תש"פ 

רשימת חדרים לקורסי מ.א וב.א לסמסטר ב' תשע"ט

אגרת לתלמיד לשנה"ל תשע"ט

רשימת קורסים
רשימת קורסי ב.א תשע"ט

רשימת קורסי ב.א מסלול מורי דרך תשע"ט

רשימת קורסי מ.א תשע"ט

 

תכניות לימוד מיוחדות
ב.א. (B.A.) בלימודי ישראל בשנתיים (שישה סמסטרים)

מ.א. (M.A.) בלימודי ישראל ביום אחד בשבוע במרוצת שנה אחת

לימודי ישראל - תוכנית בינלאומית לתואר שני 

האגודה ללימודי ישראל

מידע בנוגע לחוג ללימודי ישראל נמצא בעמ' 284-302

רישום ללוח המודעות החוג ללימודי ישראל

 
facebook 1200x628