top heb

דף הבית - מידע כללי על החוג

מצ.בטופס
חוג ללימודי ישראל הוא חוג רב-תחומי אשר נקודת המוצא שלו הינה המרחב הארצישראלי וההתרחשויות השונות שחלו בו במהלך הדורות, על היבטיהן השונים.
הלימודים עוסקים בהיסטוריה (במובנה הרחב) של העמים ושל הגורמים אשר פעלו, חיו ועודם חיים בארץ - ישראל ובמדינת ישראל, בתחומי הגיאוגרפיה הפיסית, הגיאוגרפיה ההיסטורית, הגיאוגרפיה החברתית- כלכלית, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, התרבות החומרית ומדע המדינה. 
החוג ללימודי ישראל מרכז בתוכו את העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי. 
החוג ללימודי ישראל הוקם, איפוא, כמסגרת של "לימודים אזוריים" (Studies Area)
המבקשים להעניק ללומד בהם את אשר לא יוכל לקבל בחוגים אחרים: הכרת הארץ, הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת הדורות, ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר.
 
כללי

להרשמה ללוח המודעות, לחץ כאן

רשימת חדרים - סמסטר א

רשימת קורסים: 

רשימת קורסים לתואר ראשון תש"פ 
מעודכן 2.12.2019 

רשימת קורסים לתואר שני - תש"פ

מעודכן ל 24.9.2019

איגרת לתלמיד לשנ"ל תש"פ 2019-2020

שנתון לשנת הלימודים תש"פ 
החוג ללימודי ישראל מופיע בעמ' 1433 


טופס הגשת עבודות*
טופס הגשת עבודות
*נדרש עבור הגשה של כל עבודה

טופס ערעור על ציון

 הודעות
קול קורא - מלגת שפינוזה תש"פ 
קול קורא - מלגות ופרסי "חוג עמית קק"ל באוניברסיטת חיפה" - תשע"ט


 

תכניות לימוד מיוחדות
ב.א. (B.A.) בלימודי ישראל בשנתיים (שישה סמסטרים)
תוכנית אוצרות מורשת


מ.א. (M.A.) בלימודי ישראל ביום אחד בשבוע במרוצת שנה אחת

לימודי ישראל - תוכנית בינלאומית לתואר שני 

האגודה ללימודי ישראל

מידע בנוגע לחוג ללימודי ישראל נמצא בעמ' 284-302


להרשמה ללוח המודעות, לחץ כאן

 הנחיות ל-רישום ללוח המודעות החוג ללימודי ישראל