top heb

מידע למועמד

מידע למועמד - החוג ללימודי ישראל - שנת תש"פ 2019-2020

מדריך לנרשמים תש"פ- תואר ראשון
מדריך לנרשמים תש"פ- תואר שני
מדריך לנרשמים תש"פ - תואר שלישי 

 קובץ הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות לתואר שלישי, מצ"ב


מידע למועמד - החוג ללימודי ישראל - שנת תשעט 2018-2019

מדריך לנרשמים תשע"ט - תואר ראשון