top heb

הלימודים לתואר ראשון - מסלול דו-חוגי

תואר ראשון - מסלול דו-חוגי

מבנה הלימודים
תוכנית הלימודים לתואר ראשון מסתכמת ב–60 נקודות זכות (נ"ז), והיא כוללת 64 שעות שבועיות סמסטריליות (שש"ס), ובנוסף סיורים ועבודות שדה. התוכנית מורכבת מ–3 סוגי קורסים: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת) וסמינריון. מתוך 60 נ"ז לתואר, ניתן לצבור עד 16 נ"ז בחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח (קורסי דרג 2 ו–3 בהתאם למפורט מטה).

סיורים
על התלמיד להשתתף ב–8 עד 10 ימי סיור, במשך 3 שנות לימודיו. התלמיד יגיש דו"ח על כל סיור והוא ייכלל בחישוב הציון של הקורס שבמסגרתו נערך הסיור. סיורים שנערכו בחוגים אחרים לא ייחשבו (אלא במקרים חריגים ולפי אישור מוקדם של יועץ ב"א).