top heb

מלגות ופרסים

מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה"- תשע"ו
קול קורא קקל תשע"ו
טופס בקשה קקל תשע"ו

מלגת מטעם קרן וולף  לדוקטורנטים שהצעת מחקרם אושרהמלגות קרן ענבר 

מבזקים


הודעה 1

הודעה 1

Link


הודעה 1

הודעה 1

Link


הודעה 1

הודעה 1

Link


הודעה 1

הודעה 1

Link


הודעה 1

הודעה 1

Link


הודעה 1

הודעה 1

Link


הודעה 1

הודעה 1

Link


הודעה 1

הודעה 1

Link