top heb

מלגות ופרסים


קול קורא מלגות ופרסים:


קול קורא - מילגת שפינוזה - תש"פ


מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה"- תשע"ט - נא לפנות למזכירות החוגמלגות קרן ענבר