top heb
top heb

למה בחיפה

החוג ללימודי ישראל בחיפה שונה ומיוחד לעומת כל הקיים במוסדות לימוד אחרים בארץ. זהו החוג היחידי בו ממזגים לימודים נושאיים לצד לימודי רוחב היסטוריים, תוך דגש על שילוב בין הוראה בכיתה, סיורים לימודיים, ביצוע מחקרים אישיים לצד מורי החוג.

החוג בחיפה שונה כי הוא מציע מסלולי לימוד מגוונים, והתמחות לקראת השגת תואר שני בהתמחויות בעלות תעודה מיוחדת, כגון תוכנית למורי דרך, תוכנית למורי של''ח וידיעת הארץ ותוכנית לאוצרות באתרים היסטוריים ומוזיאונים לתולדות ההתיישבות.

החוג בחיפה מיוחד, כי יש בו יחסים קרובים בין הלומדים לבין חברי הסגל המנהלי והאקדמי שלו. כל הלומדים זוכים ליחס אישי וצוברים חוויות לימוד וחברים לכל החיים. הלימודים נערכים בכיתה, אך במידה רבה גם מחוצה לה, בשטח, בגליל, בנגב ואפילו בקפריסין שתולדותיה חופפים את תולדות ארץ ישראל.

החוג מיוחד כי יש בו סגל המורכב ממיטב החוקרים בתחומי ישראל וארץ ישראל, הרוצים בכל מאודם להעביר ללומדים בחוג את תשוקתם להכרת הארץ, להבנתה ולחקירתה.
Picture2


b3
b6
b2
b5
b1
b4