top heb

מסלול מורי דרך

תכנית לימודים למורי דרך מסלול דוחוגי
החוג ללימודי ישראל מציע תוכנית למורי דרך מוסמכים בשיתוף עם החוג לגיאוגרפיה או עם
החוג ללימודים הרבתחומיים. הלימודים בתוכנית זו מקבילים במתכונתם ללימודים הכלליים בחוג
למעט שעות הלימוד ומשך הלימודים.
בעלי רשיון מורה דרך פטורים ממבחן פסיכומטרי, אך עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים

 
תנאי קבלה
תעודת מורי דרך מטעם משרד התיירות
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג
(לתנאי קבלה הנוגעים למועמדים בני 30 ומעלה ראו באתר המחלקה להרשמה:
http://harshama.haifa.ac.il