top heb

הלימודים לתואר שני - כללי

יו״ר הוועדה החוגית לתואר שני: ד"ר אסף זלצר

החוג מקיים מספר מסלולי לימוד והתמחות לתואר שני:

מסלול א׳ - בעת החדשה ובעת העתיקה - כמפורט בהמשך.
מסלול ב׳ - בעת החדשה ובעת העתיקה - כמפורט בהמשך.
 
תנאי קבלה
 
  • מספר המקומות בלימודי מ״א מוגבל. בוגר החוג ללימודי ישראל שציונו המשוקלל 80 ושציונו המשוקלל בחוג הלימודים השני לתואר בוגר אינו נופל מ־76, זכאי להתקבל ללימודים לתואר השני באישורה של ועדת הקבלה.
  • בוגר החוג שציונו המשוקלל בין 76 ל־80, בקשתו תישקל על־ידי ועדת הקבלה.
  • בוגרי חוגים אחרים באוניברסיטת חיפה יתקבלו על בסיס אותם התנאים כמו בוגרי החוג, בתוספת קורסי השלמה בהם יחויבו על־פי ייעוץ אישי של יו״ר ועדת המ״א.
  • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו״ל אשר למד במסלול דו־חוגי ובאחד החוגים השיג ציון משוקלל הנמוך מ־76 ולא פחות מ־70, יוכל להתקבל כתלמיד מן המניין רק אם בחוג בעל הזיקה ללימודי ישראל השיג ציון משוקלל של 80 לפחות.
  • בעלי תואר B.Ed בציון הנדרש (ראה לעיל) יחויבו ב־16 שש״ס השלמה בנוסף לתנאי הקבלה לעיל.
  • בוגרי האוניברסיטה הפתוחה במסלול מדעי הרוח בציון הנדרש (ראה לעיל), יחויבו ב־12 עד 16 שש״ס השלמה בנוסף לתנאי הקבלה לעיל.
  • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע״י האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.

 

קישור לשנתון