top heb

מבנה לימודים ותנאי קבלה - מידע כללי על החוג

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
החוג ללימודי ארץ ישראל בנוי במתכונת המקובלת של לימודים אזוריים (Area studies) רב תחומיים. במסגרת תכנית הלימודים מעניק החוג לתלמידיו ידע בהכרת הארץ, הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת הדורות ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר. במוקד תשומת הלב של החוג מצויים העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושביה, במאפייניה הנופיים, בתולדותיה ובייחודה האנושי.

מבנה הלימודים

לימודים במסלול חד חוגי - 

לימודים במסלול דו חוגי 

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה. לפרטים נוספים אתר האוניברסיטה 
על המועמדים להמציא אישור רפואי, המעיד על כושרם להשתתף בסיורים.