top heb
top heb

מלגות ופרסים


קול קורא מלגות ופרסים:


קול קורא - מילגת שפינוזה - תש"פ

-
מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה"- תשע"ט - נא לפנות למזכירות החוג

פרסים ומענקים-המכון הבין-לאומי לחקר השואה - לפנות ישירות


מלגת דוקטורט ע"ש דנק גרטנר

מילגת - במת ההיסטוריון - תש"פ 

מלגות קרן ענבר 
 
b3
b6
b2
b5
b1
b4