החוג ללימודי ישראל -לימודים לתואר שלישי - Ph.D          
יו״ר ועדת דוקטורט: ד"ר ירון פרי
תנאי הקבלה
• ועדת הדוקטורט החוגית תפקח על קבלת התלמידים לתכנית הדוקטורט ותמליץ על קבלתם בפני הרשות ללימודים מתקדמים .
• רשאים להגיש מועמדותם כל מי שסיימו תואר שני בלימודי ישראל באוניברסיטת חיפה או באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ ובחו״ל, אשר למדו במסלול המחקרי (א׳) לתואר השני, ואשר השיגו ציון טוב מאוד (86 ומעלה) בעבודת הגמר המחקרית וציון טוב (80 ומעלה) בשאר לימודיהם.
• מוסמכי חוגים אחרים שעומדים בתנאים אלה, יתקבלו לאחר דיון בוועדת הדוקטורט אשר תתאים חובות השלמה בכל מקרה לגופו, ולאחר שתבחן את מהלך לימודיו ואת מידת התאמתם לתכני הלימוד בחוג.
• מוסמכים במסלול ב׳ אשר סיימו בממוצע 90 לפחות יוכלו להתקבל לתכנית הדוקטורט רק לאחר שישלימו כתיבתה של עבודת גמר מחקרית, הכל על־פי תקנון לימודי תואר שלישי. • הקבלה לתכנית מותנית בהסכמה בכתב של אחד ממורי החוג המוסמכים להנחות עבודת דוקטורט, בה יביע נכונותו להדריך את המועמד/ת בנושא המוצע.

1.       במהלך השנה הראשונה ללימודים וכתנאי מעבר לשנה ב', יידרש/תידרש  הסטודנט/ית  ליטול חלק במינימום שני מפגשים ממסגרת ההכשרה של בי"ס בלום.

2.       סטודנט/ית  אשר ייטלו חלק ב- 14 מפגשים, יוכלו לזכות בהכרה של 2 שש"ס, וזאת, בכפוף לאישור הוועדה ללימודי תואר שלישי ובלבד שעמד במשך הזמן הנורמטיבי ללימודים הקבוע בתקנון.

  1. מסגרת ההכשרה של בי"ס בלום תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים, בי"ס בלום:

 https://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/component/sppagebuilder/?view=page&id=17


הנחיות להגשת מועמדות
יש להירשם במחלקת הרשמה https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal
ובמקביל להעביר את המסמכים הבאים לוועדה החוגית:
ציוני ב"א, ציוני מ"א ותעודות התארים, שתי המלצות מאנשי אקדמיה (אחת מהן ממנחה התיזה למ"א),
חו"ד על עבודת התיזה, הסכמת מנחה בכתב, הצהרת כוונות ותקציר נושא המחקר באנגלית, קורות חיים בעברית ובאנגלית.
קובץ הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות לתואר שלישי: כאן


מבנה הלימודים
הלימודים נחלקים לשני שלבים:

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.


שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

בכל שלב ישמע התלמיד סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט במסגרת ביה״ס להיסטוריה (סה״כ שני סמינרים).
מדריך עבודת הד״ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה. ועדת הד״ר החוגית תאשר את התכנית והיקפה. תוכנית הלימודים תכלול קורסים בהיקף של עד 16 שש״ס ולא יותר מארבעה קורסים. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל־פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם. בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה.
עם סיום חובות הלימוד ובגמר עבודת המחקר, יגישו התלמידים את עבודותיהם בחתימת המנחים לאישור צורני ברשות ללימודים מתקדמים ולאחר מכן במזכירות החוג לעדכון ועדת הדוקטורט החוגית.
לאחר שתבחן את מהלך הלימודים ואת העבודה שבפניה, תמליץ הוועדה על מינוי השופטים ותעבירה לרשות ללימודים מתקדמים.

הנחיות להגשת הדוקטורט, לחץ כאן