humanities-logo

החוג ללימודי ישראל
הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

פרטי מרצה

תפקיד:
אמריטוס
טלפון:
04-0000000
פנימי:
פנימי:0000

תחומי מחקר

תחומי מחקר:
תחומי עניין: תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה; תולדות הציונות ותולדות תנועת העבודה הארצישראלית..